ISTERVIN

Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča

Ciele projektu

Projekt má stanovených niekoľko cieľov:

Základným cieľom projektu je rozvoj znalostí a realizácia novej stratégie starostlivosti o prírodné prostredie, pre udržateľný a multifunkčný rozvoj vinohradníctva založeného na raste ekologického hospodárenia, hlavne
v oblastiach s bohatou prírodnou hodnotou.

Špecifické ciele

 1. Riadenie projektu - manažment
   
 2. Vypracovanie a aplikácia osvedčených ekologických modelov ochrany viniča zavedením alternatívnych postupov nahradzujúcich chemickú ochranu rastlín.
   
 3. Zlepšenie biodiverzity, zníženie erózie a zvýšenie kvality pôdy pomocou druhovo rozmanitého regionálne prirodzeného zazelenania vinohradov.
   
 4. Zapojenie siete meteostaníc do systému zbierania dát a údajov pre signalizáciu chorôb za účelom cielenej aplikácie alternatívnych prípravkov.
   
 5. Racionálne využívanie živín na základe pôdnych a listových analýz vo vinohradoch.
   
 6. Environmentálna výchova a osveta realizovaná prostredníctvom praktického vzdelávania, zvyšovania povedomia a šírenia informácií o inovatívnych systémoch ochrany životného prostredia.
   
 7. Založenie a sprevádzkovanie informačného centra.
   
 8. Publicita projektu.